گزارشکار آز جداسازی

گزارشکار

جلسه ششم/1:شناسایی آمین ها وکربوکسیلیک اسید

 

Amine

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Primary amine Secondary amine Tertiary amine
primary amine
secondary amine
tertiary amine

Amines are organic compounds and functional groups that contain a basic nitrogen atom with a lone pair. Amines are derivatives of ammonia, wherein one or more hydrogen atoms have been replaced by a substituent such as an alkyl or aryl group.[1] Important amines include amino acids, biogenic amines, trimethylamine, and aniline; see Category:Amines for a list of amines. Inorganic derivatives of ammonia are also called amines, such as chloramine (NClH2).

Physical properties

Hydrogen bonding significantly influences the properties of primary and secondary amines.[2] Thus the boiling point of amines is higher than those of the corresponding phosphines, but generally lower than those of the corresponding alcohols. For example, methylamine and ethylamine are gases under standard conditions, whereas the corresponding methyl alcohol and ethyl alcohols are liquids. Gaseous amines possess a characteristic ammonia smell, liquid amines have a distinctive "fishy" smell.

Also reflecting their ability to form hydrogen bonds, most aliphatic amines display some solubility in water. Solubility decreases with the increase in the number of carbon atoms. Aliphatic amines display significant solubility in organic solvents, especially polar organic solvents. Primary amines react with ketones such as acetone.

The aromatic amines, such as aniline, have their lone pair electrons conjugated into the benzene ring, thus their tendency to engage in hydrogen bonding is diminished. Their boiling points are high and their solubility in water low

تست های شناسایی آمین ها:

hinsberg test


 1o Amine

Hinsberg test for primary amine.

2o Amine

Hinsberg test for secondary amine.

3o Amine

Hinsberg test for tertiary amine.


 

Procedure

To 0.3 mL or 300 mg of unknown in a test tube, add 5 mL of 10% NaOH solution and 0.4 mL of benzenesulfonyl chloride. Stopper the test tube, and shake the mixture vigorously. Test the solution to make sure that it is still alkaline. After all of the benzenesulfonyl chloride has reacted, cool the solution and separate the residue, if present, from the solution. Test the residue for solubility in 10% HCl solution. If no residue remains, then treat the solution with 10% HCl solution and observe whether a precipitate forms.

Positive Test

1o amines - dissolves in base and precipitates from acid is a positive test.

2o amines - precipitates from base and no change from acid is a positive test.

3o amines - precipitates from base and dissolves in acid is a positive test.

Complications

Amphoteric compounds give erroneous results.

Some sodium salts of benzenesulfonamides of primary amines are insoluble in the Hinsberg solution and may appear to be secondary amines.

Some tertiary amine hydrochloride salts are insoluble in dilute HCl and water and may also appear to be secondary amines.

Nitrous Acid Test1o Aliphatic Amine

Nitrous acid test for primary aliphatic amine.

1o Aromatic Amine

Nitrous acid test for primary aromatic amine.

2o Amine

Nitrous acid test for secondary amine.

3o Aliphatic Amine

Nitrous acid test for tertiary aliphatic amine.

3o Aromatic Amine

Nitrous acid for tertiary aromatic amine.

Amino Acid

Nitrous acid for amino acid.


Procedure

Dissolve 0.5 mL or 0.5 g of unknown in 1.5 mL of conc. HCl diluted with 2.5 mL of water, and cool the solution to 0oC in a beaker of ice. Dissolve 0.5 g of sodium nitrite in 2.5 mL of water and add this solution dropwise, with shaking, to the cold solution of the amine hydrochloride. Continue the addition until the mixture gives a positive test for nitrous acid. The test is carried out by placing a drop of the solution on starch-iodide paper; a blue color indicates the presence of nitrous acid. If the test is positive, move 2 mL of the solution to another test tube, warm gently, and examine for evolution of gas.

Positive Test

1o aliphatic amines- rapid bubbling upon addition of sodium nitrite is a positive test.

1o aromatic amines- rapid bubbling after addition of sodium nitrite (with heating) is a positive test.

2o amines- pale yellow oil with no evolution of gas is a positive test.

3o aliphatic amines- immediate positive test for nitrous acid with no evolution of gas is a positive test.

3o aromatic amines- dark-orange solution or orange solid, when treated with base turns green is a positive test.

Complications

Compounds having a methylene group adjacent to a carbonyl group give a positive test.

Alkyl mercaptans yield red thionitroso compounds.

Nitrous acid will react with amides and phenols

Carboxylic acid

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Structure of a carboxylic acid
Carboxylate ion
The 3D structure of the carboxyl group

Carboxylic acids (play /ˌkɑrbɒkˈsɪlɪk/) are organic acids characterized by the presence of at least one carboxyl group.[1] The general formula of a carboxylic acid is R-COOH, where R is some monovalent functional group. A carboxyl group (or carboxy) is a functional group consisting of a carbonyl (RR'C=O) and a hydroxyl (R-O-H), which has the formula -C(=O)OH, usually written as -COOH or -CO2H.[2]

Carboxylic acids are Brønsted-Lowry acids because they are proton (H+) donors. They are the most common type of organic acid. Among the simplest examples are formic acid H-COOH, which occurs in ants, and acetic acid CH3-COOH, which gives vinegar its sour taste. Acids with two or more carboxyl groups are called dicarboxylic, tricarboxylic, etc. The simplest dicarboxylic example is oxalic acid (COOH)2, which is just two connected carboxyls. Mellitic acid is an example of a hexacarboxylic acid. Other important natural examples are citric acid (in lemons) and tartaric acid (in tamarinds).

Salts and esters of carboxylic acids are called carboxylates. When a carboxyl group is deprotonated, its conjugate base, a carboxylate anion is formed. Carboxylate ions are resonance stabilized and this increased stability makes carboxylic acids more acidic than alcohols. Carboxylic acids can be seen as reduced or alkylated forms of the Lewis acid carbon dioxide; under some circumstances they can be decarboxylated to yield carbon dioxide.

 

شناسایی کربوکسیلیک اسید


 1- pH
شناسایی این ترکیبات عمدتاً از طریق خصوصیات انحلال پذیری آنها صورت می پذیرد. ویژگی هایی که در شناسایی کربوکسیلیک اسیدها مورد استفاده قرار می گیرد.  چنانچه ترکیب در آب انحلال پذیر باشد، به آسانی می توان pH محلول آبی آنرا بوسیله کاغذ pH بررسی کرد. اگر ترکیب اسید باشد، pH محلول پائین است.
ترکیباتی که در آب نامحلول هستند باید در محلول اتانول و اب و یا متانول و آب حل شوند. ابتدا ترکیب را در الکل حل کنید و سپس به آن کم کم آب اضافه کنید تا کدر شود. با افزودن چند قطره الکل محلول زلال می شود و سپس pH آنرا امتحان کنید.


 2- سدیم بی کربنات
مقدار کمی از ترکیب را در محلول آبی سدیم بی کربنات 10 % حل کنید. محلول را به دقت بررسی کنید. اگر ترکیب اسید باشد، تشکیل حبابهای کربن دی اکسید مشاهده می شود.
2/0 گرم اسید را به دقت وزن نموده در یک ارلن مایر 125 میلی لیتر در 50 میلی لیتر آب یا محلول اتانول حل نمایید . 12


 نقره نیترات اتانولی
یک قطره از مجهول یا چنانچه جامد است 5 قطره از محلول اتانولی غلیظ آن را به 2 میلی لیتر از محلول نقره نیترات اتانولی 2 % اضافه کنید. اگر تا 5 دقیقه واکنشی انجام نشد. محلول را بوسیله حمام بخار حرارت دهید چنانچه رسوبی تشکیل شود، در اثر افزایش 2 قطره نیتریک اسید 5 %، رسوب کربوکسیلات نقره حل می شود.


 

12


12


12


 ?- معادل خنثی شدن N.E
کربوکسیلیک اسیدها را به دلیل خاصیت اسیدی می توان با یک قلیای استاندارد مورد سنجش قرار داد و معادل خنثی شدن آنرا محاسبه کرد. معادل خنثی شدن یا وزن معادل اسید در واقع وزن ملکولی اسید تقسیم بر تعداد عوامل اسید موجود در ملکول ،  n، است و به عبارت دیگر چنانچه معادل خنثی شدن را در تعداد گروههای کربوکسیلیک اسید ضرب کنید وزن ملکولی اسید بدست می آید.

ممکن است برای حل کامل اسید لازم باشد مخلوط را گرم کرد. اسید را با استفاده از شناساگر فنول فتالئین بوسیله محلول سدیم هیدروکسید با نرمالیته معلوم (N 1/0) تیتر نمایید. معادل خنثی شدن از معادله زیر بدست می آید.اگر اسید فقط یک گروه کربوکسیلی داشته باشد در اینصورت معادل خنثی شدن با وزن ملکولی اسید برابر است.
چنانچه از اتانول 95% به عنوان حلال استفاده شود، شناساگر فنول فتالئین نقطه پایان را دقیقا نشان نمی دهد و باید از شناساگر برموتیمول آبی استفاده شود. هم چنین بعضی اسیدها را می توان در مخلوطی از دو حلال نظیر اتانول و بنزن یا اتانول و تولوئن مورد سنجش حجمی قرار داد.
معادل خنثی شدن برای کارهای معمولی با تقریب 1±% محاسبه می شود. اما چنانچه نمونه به دقت تخلیص و خشک شده باشد با استفاده از یک روش خوب خطا را می توان به 3/0±% کاهش داد. اگر مقدار معادل خنثی شدن بدست آمده با مقادیر تئوری مطابقت نداشته باشد، پس از خشک کردن کامل دوباره مورد سنجش حجمی قرار داد.
برای اسیدهای فرار آلیفاتیک استخلاف نشده سبک ملکول یک تا شش کربنه از آزمایش تعیین ثابت دوکلاکس استفاده می شود. هم چنین برای تعیین خصوصیات استرهایی که از چنین اسیدهایی مشتق شده اند ارزشمند است، می توان این اسیدها را از هیدرولیز چنین استرهایی نیز بدست آورد.


Procedure


This reagent is useful for classifying compounds known to contain halogen. Add 1 drop or a couple of crystals of the unknown to 2 mL of the 2% ethanolic silver nitrate solution. If no reaction is observed after 5 min standing at room temperature, heat the solution to boiling and note if a precipitate is formed. If there is a precipitate, note its color. Add 2 drops of 5% nitric acid, and note if the precipitate dissolves. Silver halides are insoluble in dilute nitric acid; silver salts of organic acids are soluble.Positive Test


alkyl halide - Production of solid silver halide salt is a positive test.


acyl halide - Production of solid silver carboxylate salt is a positive test. This solid should redissolve in dilute nitric acid.


carboxylic acid - Production of solid silver carboxylate salt is a positive test. This solid should redissolve in dilute nitric acid.


sulfonyl chloride - Production of solid silver sulfonate salt is a positive test. This solid should redissolve in dilute nitric acid.


Complications


The time and temperature required to form the solid salt can vary widely

منابع

http://chemistrymistry.parsiblog.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Carboxylic_acid

http://omid-chem.blogfa.com/cat-10.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/Amine

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:16  توسط رحمانی - رجبعلی  |